มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียดโครงการ

ตกแต่งอาคารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ปีที่ก่อสร้าง

2559

พื้นที่ใช้สอย