มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รายละเอียดโครงการ

ติดตั้งระบบปรับอากาศและปรับปรุงอาคารบรรยายรวม

ปีที่ก่อสร้าง

2560

พื้นที่ใช้สอย

5,000 ตร.ม.