อบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

16-17 ก.ย.62 ณ ห้องอบรมโรงแรม Best west plusISOE ร่วมกับสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน(ประเทศไทย)ในพระราชูปถัมภ์

จัดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน เพื่อให้บุคลากร มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย กฎหมาย อาชีวอนามัย การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการทำงานและสถานประกอบการ

งานนี้รับใบประกาศกันถ้วนหน้า…🇹🇭
#ก้าวสู่ความเป็นเลิศ
#อุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์