มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายละเอียดโครงการ

อาคารศูนย์เรียนรวม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

ปีที่ก่อสร้าง

2558

พื้นที่ใช้สอย

18,000 ตร.ม.