วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

รายละเอียดโครงการ

อาคารเรียนและหอนอน

ปีที่ก่อสร้าง

2557

พื้นที่ใช้สอย

7,850 ตร.ม.