โรงพยาบาลระยอง

รายละเอียดโครงการ

งานระบบและปรับปรุงอาคารบริการ 12 ชั้น (ชั้น5-8 และ 9 บางส่วน)

ปีที่ก่อสร้าง

2559

พื้นที่ใช้สอย