โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

รายละเอียดโครงการ

ปรับปรุงตกแต่งอาคารแพทย์แผนไทยชั้น 2

ปีที่ก่อสร้าง

2561

พื้นที่ใช้สอย

2,000 ตร.ม.