มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียดโครงการ

อาคารสัตว์ทดลอง ระยะที่1

ปีที่ก่อสร้าง

พื้นที่ใช้สอย