ธนาคารไทยพาณิชย์

รายละเอียดโครงการ

ปรับปรุงโถงลิฟต์และห้องสัมมนาชั้น 4 อาคาร RCP

ปีที่ก่อสร้าง

2560

พื้นที่ใช้สอย