มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รายละเอียดโครงการ

หอพักนักศึกษาและอาคารที่พักอาจารย์

ปีที่ก่อสร้าง

2559

พื้นที่ใช้สอย

7,260