โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างระบบประปา

ปีที่ก่อสร้าง

2561

พื้นที่ใช้สอย