ประวัติ

ความเป็นมาของบริษัท และ กลุ่มบริษัทในเครือ

                 บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2548 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง งานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท รวมถึงงานก่อสร้างสาธารณูปโภคและติดตั้งงานระบบวิศวกรรมต่างๆ ทั้งในส่วนของทางราชการและภาคเอกชน

                 ผลงานการก่อสร้างของบริษัทที่ผ่านมา  ครอบคลุมตั้งแต่โครงการขนาดเล็กจนถึงโครงการขนาดใหญ่   เช่น  งานปรับปรุงอาคารและถนน งานปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงงานไฟฟ้า อาคารสำนักงาน ศูนย์ประชุม หอพักนักศึกษา อาคารศูนย์เรียนรวม ที่พักสวัสดิการของข้าราชการและแรงงานทั่วไป สวนสาธารณะ และระบบกำจัดขยะ เป็นต้น ทั้งนี้ ขอบข่ายงานของบริษัทที่สามารถดำเนินการได้ ได้แก่ งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล และสถานีไฟฟ้า, งานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท, งานวางระบบไฟฟ้า สุขาภิบาลและระบบปรับอากาศ, งานครุภัณฑ์, งานภูมิสถาปัตย์ เป็นต้น

กลุ่มบริษัทในเครือ มี 3 บริษัท ดังนี้

ชื่อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

1. บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

2. กิจการร่วมค้า ไอเอ

3. บริษัท ไอเอสโอ เรียลเอสเตท จำกัด

ออกแบบและรับเหมาก่อสร้าง

รับเหมาก่อสร้าง

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

100,000,000 บาท

105,000,000 บาท*

30,000,000 บาท

 * (ทุนจดทะเบียนร่วมกัน)

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน

                 บริษัทมีนโยบายที่จะรับงานเ็นผู้รับเหมาหลัก ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถควบคุมคุณภาพการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หลายโครงการที่บริษัทฯ ดำเนินการนั้น เป็นโครงการที่ต้องอาศัยความประณีตและเทตโนโลยีต่างๆเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดนอาศัยทีมงานที่มีคุณภาพภายใต้การบริหารโครงการของทีมวิศวกรที่สูงด้วยประสบการณ์ โดยมีขอบข่ายความสามารถในการดำเนินการได้ดังนี้

                        • งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน หอประชุม โรงพยาบาล และสถานีไฟฟ้า เป็นต้น
                        • งานวิศวกรรมโยธาทุกประเภท
                        •งานวางระบบไฟฟ้า สุขภิบาลและระบบปรับอากาศ
                        • งานครุภัณฑ์
                        • งานภูมิสภาปัตยกรรม

                  เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทางบริษัทจึงได้แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายก่อสร้าง ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายบริหาร พร้อมทั้งจัดตั้งทีมงานที่ปรึกษาที่มีความชำนาญธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เพื่อช่วยสนับสนุนให้การก่อสร้างของโคตรงการต่างๆ แล้วเสร็จอย่างมีประสิทธิผล