โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างอาคารผลิตยาสมุนไพรมาตฐาน GMP และผลิตสมุนไพร

ปีที่ก่อสร้าง

2566

พื้นที่ใช้สอย

OsakoStudio-72